Page 1 of 1

Eg lurar på

Posted: Fri 02. May, 2008 6:15
by hugin
Hei
Spennande med ein slik interesseorganisasjon, mykje nyttig kan komme ut av dette.
Eg sat sjølv og dilla meg gjennom grunnskulen, kjeda meg ikkje så voldsomt sidan ingen av lærarane mine protesterte på all anna skjønnlitteratur eg hadde med meg som hovedunderhaldning på skulen.
Eg har to born i grunnskulen. Dei går på same skule, og skulle ein tru, får same opplæring. Tja...
Jenta, som no er i 2 klasse, nekta å starte på skulen i haust, var rimeleg perfeksjonistisk i det ho skulle gjere. Etter litt funderingar (frå skulen si side) har dei no tilpassa undervisninga og ho jobbar no med oppgåver på 4-5 klasse nivå. Ting ordnar seg, iallefall med det første.
Vår store bekymring, er broren som no er i 7 klasse. Han har, i tillegg til svært gode generelle evner (har det dokumentert, ja), fått diagnosen dysleksi. Dette er ein spesifikk lesevanske, og har ingen sammanheng med evnenivå. Både PPT og skulen er glade for at gutten har slike gode evner, det medfører at han presterer innforbi normalområdet. Vi tykkjer ikkje at normalområdet er noko spesielt godt område for han å score i, sidan han i utgangspunktet lærer raskt og lett og presterer utforbi normalområdet når undervisninga benyttar metodar og lærestilar tilpassa hans vanske. Dette er imidlertid ikkje skule og PPT villege til å satse på, gjennomsnitytet er ein grei og rimeleg stad for han å vere.
Etter mykje om og men kjem eg då fram til hovedpoenget: Er born med høgt evnenivå og spesifikke lærevanskar noko denne foreninga kjem til å interessere seg for? Ein del av borna med spesifikke lærevanskar har gode evner som dei brukar konstruktivt for å prøve å kompensere for vansken sin, men motgang gjer ikkje sterk i alle tilfeller. Ikkje alle vert ein ny Røkke eller Einstein, mange havnar i arbeidsledighet, kriminalstatistikk, uføretrygd og adferds/psykiske vanskar.

Re: Eg lurar på

Posted: Fri 02. May, 2008 6:34
by roffe
Det er jo ikke veldig mye som er kjent her. Jeg tror det finnes mange slags mennesker, også blant de begavede.

Det finnes begavede mennesker med spesifikke vansker som begavelsen gjør vanskeligere.

Det finnes mennesker som sliter fordi de er begavet.

Det finnes begavede mennesker som selv klarer å gjøre det som skal til for å passe inn i samfunnet.

Etc.

En må ikke være blind for at en viss andel av alle mennesker har psykiske problemer eller lærevansker, og en må ikke forveksle dette med problemer med begavelse når det tilfeldigvis er et begavet menneske som siter.

Men alt dette vites det altfor lite om, og det er vanskelig å få vite mer om det, for NFR sponser ikke grunnforsking for tida. Skulle en få vite mer om dette, måtte en få etablert et forskningsprogram.

Hvordan?

Re: Eg lurar på

Posted: Fri 02. May, 2008 6:57
by MaMarianne
Søk på "Twice Exceptional" på "Hoagies Gifted Education Page". Der er det masse stoff.

Re: Eg lurar på

Posted: Fri 02. May, 2008 8:23
by Heidi
Ole Kyed skriver også om de dobbelt eksepsjonelle i bøkene sine.
Er born med høgt evnenivå og spesifikke lærevanskar noko denne foreninga kjem til å interessere seg for?
Som du kanskje vet er dette en relativt ny forening( vi ble stiftet i august 2007). Det betyr at vi fremdeles er relativt få som jobber med foreningens mål :lol:
Foreløpig har dette ikke vært en prioritet oppgave, fordi først må den generelle problematikken gjøres kjent "der ute". Imidlertid er det selvsagt et tema som vil være interesant å jobbe videre med. Jeg oppfordrer deg og andre interesserte til å melde seg til innsats for foreningen. Jo flere vi blir, jo større kapasitet vil vi ha til å ta tak i flere problemstillinger og utfordringer :)

Re: Eg lurar på

Posted: Fri 02. May, 2008 8:28
by hugin
Eg forsøkte ein gong å poste, så om dette kjem to gonger....


At begava mennesker kan ha lærevanskar er vel ikkje noko nytt. Vår kamp for sonen vår si opplæring går vel då kanskje ut på om vi som foreldre er for kravstore til systemet. Skule og PPT utøver ganske så stor mynde når det gjeld om eleven har tilfredsstillande utbytte av den ordinært tilpassa undervisninga eller ikkje.
Det horrible for mange elevar er at ein firar er eit så godt resultat for skule og PPT at dei ikkje vil gjere noko for at eleven skal lære meir, uansett forutsetningar hos eleven.
Eg ønskar at den norske grunnskulen lærar seg meir om korleis den enkelte elev lærer BEST. Kva er vitsen med å sitte å pugge glosar og stavre seg gjennom lesestykk i engelsk, når ein lærar meir og betre gjennom først å lære eit språk verbalt? Nytenking er farlig, det.
Eg er for ein skule som differensierer elevane sine, ut frå evner, interesser OG korleis ein lærar best. Den praktiske organiseringa har eg inga formeining om.

Re: Eg lurar på

Posted: Fri 02. May, 2008 10:01
by ieva
hugin wrote: Det horrible for mange elevar er at ein firar er eit så godt resultat for skule og PPT at dei ikkje vil gjere noko for at eleven skal lære meir, uansett forutsetningar hos eleven.
Eg ønskar at den norske grunnskulen lærar seg meir om korleis den enkelte elev lærer BEST. Kva er vitsen med å sitte å pugge glosar og stavre seg gjennom lesestykk i engelsk, når ein lærar meir og betre gjennom først å lære eit språk verbalt? Nytenking er farlig, det.
Eg er for ein skule som differensierer elevane sine, ut frå evner, interesser OG korleis ein lærar best. Den praktiske organiseringa har eg inga formeining om.
Skulle gjerne ønsket at flere var for nytenkning. Jeg vil tro det ville kommet de fleste elevne til gode. ;)

Re: Eg lurar på

Posted: Sat 03. May, 2008 1:17
by kameleon
Jeg vet ikke om det handler så mye om nye og gamle tanker. Det er ikke lenger enn siden 2005 at vi skulle ha muntlig engelsk i 3 år før vi innførte reelle skriftlige oppgaver. (L97)

Det jeg lengter etter er en skole som arbeider ut fra elever heller enn planer, ut fra elever heller enn klasser, ut fra elever heller enn lærebøker...

Tenk en skole for elever, det hadde vært noe det. Der det å ha lært noe var viktigere enn det å ha gjort noe. Og der det å lære ved å gjøre ble akseptert framfor det nå plutselig "nymotens" altoverskyggende prinsippet "arbeidsro".


Og til trådens utgangspunkt: Vi har barn som sliter med spesifikke vansker samtidig som de er høyt begavet. Det er ikke mulig i lærerens hode. Enten er du dum eller så er du glup. Våre er glupe og får klare seg som best de kan med sine vansker. Og se og ta seg sammen...

Vi har forklart og forklart, men ingen lytter for "dette ser ikke vi lærere" som det sto i mail denne uka. Og da finnes det jo ikke...


(Er så flau over å være lærer at dere aner ikke.)

Re: Eg lurar på

Posted: Sun 04. May, 2008 10:38
by ieva
kameleon wrote:(Er så flau over å være lærer at dere aner ikke.)
Jeg synes ikke du skal det. Det finnes mange av dem som er utrolig flotte mennesker og fagpersoner og som gjør små undre i hverdagen. Tullinger finnes i alle profesjoner ;) . Og så finnes uvitenhet... Mot det siste finnes det "legemidler". :D

Re: Eg lurar på

Posted: Mon 13. Oct, 2008 10:22
by sigrid
Har lest at mellom 1/5 og 1/6 av alle høyt begavede barn har lærevansker. Man finner en del om temaet ved å google twize exceptional. Etter å ha snakket med flere foreldre i foreningen, vet jeg at det er flere enn vårt barn som har det.

Re: Eg lurar på

Posted: Mon 13. Oct, 2008 7:00
by PIA
hb barn med dysleksi er ikke noe nytt. Jeg vet at i tyskland forskes på det siden en stund og jeg kan tippse deg om studier på tysk hvis det kan hjelpe deg. Ellers er det kun å sjekke o.n. nettsteder og bøker.
Stå på!