Bibliotek

Våre evnerike barn. En utfordring for skolen. (2011) – Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe

Denne boken gir på den ene siden studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier blir diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

Elever med akademisk talent i skolen (2014) – Ella Cosmovici Idsøe

Boken egner seg for studenter i spesialpedagogikk, og for spesialpedagoger, lærere og andre som møter elever med akademisk talent i skolen. Den vil også være nyttig for foreldre til barn med akademisk talent.

Evnerike elever og tilpasset opplæring (2016) - Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen

Boken er ment som en innføringsbok i tematikken evnerike barn. Her kan du finne tips både til hvordan du kan identifisere evnerike barn, og til hvordan du kan tilpasse undervisningen. Det skisseres i utgangspunktet tiltak som kan gjennomføres innenfor rammene av den ordinære skolen.

Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever (2014) – Branca Lie

Boka gir en grundig beskrivelse av begavede elever med lærevansker – et felt som er ukjent i norsk pedagogisk/psykologisk praksis og utdanningsforskning, noe som gjør at boka er unik i sitt slag. Den har et spesielt fokus på grunnskoleelever og gir svar på noen problemstillinger som forskere, pedagoger, psykologer og lærere er opptatt av, f.eks.:

  • Hvordan identifiserer vi eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever, og hvorfor er det så viktig å oppdage (identifisere) dem?
  • Hvordan skal vi undervise begavede elever og begavede elever med lærevansker?
  • Hvilke faktorer kan bidra til videre utvikling av begavelsen hos disse elevene?

Begavede barn i barnehagealder (2016) - Branca Lie

Boken beskriver hvem begavede barnehagebarn er, hvordan de kan identifiseres, deres sosiale og emosjonelle karakteristika, pedagogisk tilnærming, samarbeid mellom barnehagen og foreldre.

Begavede barnehagebarns læring – i teori og praksis (2017) – Branca Lie

Ved å bruke faglige synspunkter fra fagområder som barnehagepedagogikk, allmennpedagogikk og pedagogisk psykologi belyser forfatteren sentrale og relevante temaer om begavede barnehagebarns sosiale læring og personlige egenskaper som har betydning for disse barnas sosiale og emosjonelle atferd, samt for organisering av det pedagogiske arbeidet med disse barna. De sentrale temaene i boka er grunnleggende kunnskap som fagpersonalet i barnehagen trenger for å kunne imøtekomme begavede barns sosiale, emosjonelle og kognitive behov. Boka er beregnet på studenter ved barnehagelærerutdanningen, lærerutdanningen og i pedagogisk psykologi samt på barnehagelærere og praktiserende pedagoger. Den kan også være aktuell for andre fagfolk og for foreldre til begavede barn. Den egner seg også godt for etter- og videreutdanning og for utviklingsarbeidet i barnehagens pedagogiske virksomhet.

Matematikktalenter, hva med dem? (2014)

Norsk skole har vært lite orientert mot talenter, og det er ikke de evnerike barna som står i fokus for tilpasset opplæring. Det fører til at understimulerte elever utvikler problemer i stedet for evnene sine. Det fører også til at samfunnet går glipp av viktige menneskelige ressurser som vi sårt trenger i framtiden, særlig innenfor realfag og matematikk. For å bøte på dette trenger norsk skole økt kompetanse på matematikktalenter, og om hvordan man gir dem riktig tilpasset opplæring.

Til ressursenkeyboard_arrow_right

De intelligente børn (2015) – Ole Kyed

Boken gir svar på en rekke spørsmål: Hvem er de intelligente barn? Hva vil det si å ha særlige forutsetninger? Hvordan kommer det til uttrykk? Hvilke særlige behov kan barna ha? Og hvordan kan man som foreldre og fagfolk håndtere de utfordringer, barna ofte opplever?

Det hele settes i perspektiv av ni foreldres ærlige beretninger om de vanskeligheter, de har opplevd i forhold til at have et barn med særlige forutsetninger. I denne nye utgave av boken hører vi også om, hvordan det siden er gått med barna. (Dansk)

Talent i skolen. Identifisering, undervisning og utvikling (2012) – P. Nissen, K. Baltersen, O. Kyed, K. Skogen

Boka gir en oppdatert fremstilling av hvordan vi kan forstå begrepet intelligens - et begrep beheftet med mange uklarheter. Forfatterne bygger på egen forskning (vesentlig dansk), og trekker inn internasjonal forskning på talenter og talentutvikling. Forskningen viser at høyt begavede og talentfulle barn trenger andre utfordringer enn sine jevnaldrende. Samtidig representerer mange av disse barna et ikke utnyttet potensial som kan bidra til at "våre elever" blir blant de beste i verden. Ved konkrete beskrivelser av "case" og introduksjon av potensialorientert undervisningsdifferensiering (tilgi begrepet), gir boka inspirasjon til initiativ som kan støtte opp om de høyt begavede barna - og samtidig være til nytte for alle elevene.

Se mig som jag är. Om särbegåvade barn i skolan (2010) – Gunilla Wallström

I følge læreplanene skal alle elever få muligheter til å utvikle sitt fulle potensiale. Mens det alltid har vært selvsagt at svake elever skal få støtte til sine behov, har de evnerike elevene ofte blitt overlatt til seg selv.

Se mig som jag är tar opp spørsmål som:

  • Hva er särbegåvning/evnerikhet?
  • Hvordan kjenner vi igjen et evnerikt barn?
  • Hvordan kan skolen støtte og stimulere disse barna?
  • Hva skiller evnerike elever fra høyt presterende elever?

Evnerike voksne deler også flere fortellinger fra sin oppvekst og skoletid. (Svensk)

Särskilt begåvade barn (2016) – Linda Kreger Silverman

Evnerike barn lærer seg å snakke og lese uvanlig tidlig, har et omfattende ordforråd, utmerket hukommelse samt en uvanlig sterk følelse for rettferdighet og ærlighet. De utvikles mye raskere enn sina jevnaldrende, hvilket bland annet påverkar deres selvbilde, vennskapsrelasjoner og skolearbeid. Dette forspranget gir mange fordeler, men kan også gjøre at barna får vanskelig for å passe inn eller at de blir understimulerte i skolen. Barn med svært høy begavelse har lenge vært usynlige, men med rett oppmerksomhet og stimulans kan deres medfødte potensiale utvikles. Silverman beskriver hva evnerikhet egentlig er, hvordan det kan oppdages og hva barn og unge behøver hjemme og på skolen. Boka er skrevet for forelde, psykologer, lærere og øvrig skolepersonell. Det svenske forordet er skrevet av Johanna Stålnacke, psykolog, fil.dr i psykologi og Mara Westling Allodi, professor i spesialpedagogikk. (Svensk)

Gifted young children (2005) – Louise Porter

Boka beskriver hvordan man kan identifisere og tilrettelegge for evnerike barn opp til 8 år. Hun forklarer hvordan lærere og foreldre kan møte evnerike barns behov for emosjonell og sosiale utvikling, samt måter å regulere selvfølelse, støtte til vennskap og selvstendighet. Hun viser hvordan foreldre kan snakke om begavelse med barna og imøtekomme deres behov. (Engelsk)

Begavede barn (2008) – F.J. Mönks og I.H. Ypenburg

Boka behandler emnet høyt begavede barn. Her finner foreldre og pedagoger råd om hvordan man kan skape balanse mellom overstimulering og understimulering i arbeidet med å imøtekomme barnas spesielle anlegg og behov. Har litteraturliste og oversikt over nyttige adresser. (Norsk)

Dygtig, dygtigere, dygtigst - talentudvikling gennem differentieret undervisning (20149 - K. Baltzer, O. Kyed og P. Nissen

Dygtig, dygtigere, dygtigst - talentudvikling gennem differentieret undervisning stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige
udvikling og trivsel. Boen kan læses som et bud på talentudviklende praksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering.

Til ressursenkeyboard_arrow_right